About Us
Your current location:Home >> ENGLISH >> About Us >> Academic Committee

 Chair 

 Weihua Wu             
 Yongbiao Xue
 Members     
 Xing-Wang Deng
 Yikun He             
 Chun-Ming Liu  
 Yaoguang Liu       
 Hong Ma   
 Qian Qian
 Tai Wang
 Jia-Wei Wang
 Daoxin Xie 
 Dabing Zhang        
 Xiansheng Zhang 
 Kang Chong
 Jianru Zuo 
Key Laboratory of Plant Molecular Physiology, CAS    Copyright 2010 KLPB
TEL:010-62836674      FAX:cuiqiang@ibcas.ac.cn      ADDRESS:No 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing,China