About Us
Your current location:Home >> ENGLISH >> About Us >> Administration

  The Chair

 

  Tai Wang

 

  Members ( 7 )
  Youfa Cheng   
  Kang Chong

 

  Jingbo Jin

 

  Yuxin Hu   
  Xiaoquan Qi

 

  Lei Wang
Key Laboratory of Plant Molecular Physiology, CAS    Copyright 2010 KLPB
TEL:010-62836674      FAX:cuiqiang@ibcas.ac.cn      ADDRESS:No 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing,China